Coördinatie procedures

Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever

Van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021  liggen de besluiten (inclusief de stukken behorende bij de aanvragen van de besluiten) voor de natuurontwikkeling van Cortenoever ter inzage.  Vanaf 30 juli tot en met 8 september 2021 kunnen belanghebbenden alsmede niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het projectplan Waterwet en de overige besluiten. Dit kunnen ook belanghebbenden zijn die geen zienswijze hebben ingediend.  Beroep staat verder ook open voor niet-belanghebbenden die  redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij  geen zienswijze hebben ingediend. 

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten

• naam en adres;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; 

• de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist

Zie voor meer info ook de map Bekendmaking definitieve besluiten 

  

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen